Církev bratrská Zlín  Články  O modlitbě - Jan Kalvín

O modlitbě - Jan Kalvín

Datum publikace: 31. prosince 2013

Stručné a výstižné pojednání o smyslu a podstatě křesťanské modlitby.

 

Naše všechna víra má se plně soustředit na milovaného Syna Božího, k němu máme upírat své veškeré očekávání a v něm má spočinout naše všechna naděje.

Jestliže jsme však dospěli u víře k jistotě, že všechno, co potřebujeme a čeho postrádáme, jest v Bohu a v Pánu našem Ježíši Kristu, pak jen zbývá, abychom všechno také hledali u něho a v modlitbě si vyprošovali od něho. Jestliže k němu nejdeme a jej neprosíme, není nám nic platné věděti, že sám Bůh, Pán a dárce všeho, nás vyzývá, abychom ho prosili. Dobrodiní modlitby nám dává proniknouti k tomu bohatství, které jest nám připraveno u nebeského Otce. Modlitba tedy je do jisté míry obecenství člověka s Bohem. Člověk vstupuje do nebeské svatyně a sám za sebe Pánu Bohu připomíná jeho zaslíbení. Vůbec nelze ani dosti zdůrazniti, jak nutná je modlitba a v kolikerém způsobu nám prospívá. Ne bezdůvodně nám osvědčuje nebeský Otec, že jediným prostředkem k naší spáse jest vzývati jeho jméno. Tím totiž přivoláváme milostivého Boha, aby se nám osvědčil jakožto Bůh nám přítomný.

Pán ustanovil modlitbu ani ne tak kvůli sobě, jako spíše kvůli nám. Zvykneme si takto upínat se k němu v jakékoli bídě jako ke kotvě a nadto má být naše srdce naplněno vážným a žhoucím přáním jej hledati a milovati a sloužiti mu stále. Dále se naučíme předkládati mu všechna svá přáni a vylévati mu celé své srdce. Konečně pak máme dosáhnouti toho, že se v našem srdci nepohne žádná žádost a vůbec jaké přáni, za něž bychom se museli styděti před ním. Ovšem pak se máme naučit přijímati jeho dobrodiní s pravou a srdečnou vděčností, a proto také s díkčiněním. (Jan Kalvín)

 

Z knížky Modlitby Jana Kalvína, Kalich 1957