Církev bratrská Zlín  Články  Historie sboru Církve bratrské ve Zlíně

Historie sboru Církve bratrské ve Zlíně

Sbor Církve bratrské ve Zlíně v České republice patří k novým samostatným sborům vzniklým v době po sametové revoluci. Jeho samostatnost se datuje od 1. 1. 2003. To ovšem neznamená, že by ve Zlíně do té doby nebylo společenství věřících patřící do CB. Právě naopak. Skutečná historie zlínského společenství začíná koncem 20. let minulého století a je velmi bohatá.

V roce 1927 se z Pozlovic do Zlína z příkazu svého zaměstnavatele, firmy Tomáše Bati, přistěhoval kovář Čeněk Matulík s rodinou. Svou aktivní svědeckou činností a službou začal budovat stanici vsetínskou sboru CB ve Zlíně. Shromáždění malého sboru bylo tehdy v rodině u Matulíků. V počátcích 30. let tuto práci podporovali svými občasnými návštěvami známe osobnosti tehdejší církve Jednoty českobratrské - kazatelé Josef Cvrček, František Urbánek a další.

Druhá světová válka, jako i na jiných místech, narušila duchovní práci. Mnozí lidé prožívali osobní zápasy i tragické ztráty. Ta největší se dotkla i rodiny Matulíkovy – jejich syn Bronislav byl 10. 4. 1945 v Mauthausenu popraven ve věku nedožitých 19. let. Nicméně během válečných let se ve Zlíně zformovala nadějná skupina mládeže. A především kvůli mladým lidem byl v r. 1946 vyslán do Zlína, na doporučení kazatele Urbánka, mladý evangelista JUDr. Vladimír Fajr z Brna.

Příchodem Vlado Fajfra z Brna začala evangelizační práce ve Zlíně. V letech 1949-50 se zde uskutečnily tzv. kurzy Snahy. V té době nevídaná akce několika křesťanských denominací. Stovky účastníků na mnohých, většinou evangelizačních shromážděních – největší v areálu přírodního kina čítající 3000 lidí – přijaly mnohé duchovní požehnání.

V dalším průběhu let, v době komunismu, docházelo taky ke tříbení ve víře a je nutno přiznat, že mnozí se zalekli osobních ztrát a místo života věrnosti a služby Bohu volili raději kariéru ve světě. Ve sboru zůstala jen malá skupina věřících. Jejich věrnost se prokázala pravidelností shromáždění, vyučováním dětí a zapojení se do budování společného diasporního sboru vsetínského. Vlado Fajfr slouží ve sboru 20 let. Po jeho odchodu na konci r. 1965 služba kázání Božího slova ležela na bratřích Radomíru Matulíkovi a Josefu Utěkalovi.

Věrné úsilí a modlitby dnes nejstarší generace sboru za duchovní probuzení a budoucnost sboru Pán Bůh vyslyšel. Ve druhé polovině 80. let minulého století do Zlína přichází Josef a Renata Robkovi. K jejich evangelizační službě na vysokoškolských kolejích se Pán Bůh přiznal a z Boží milosti se znovuzrodili noví lidé. Mnozí z nich našli svůj duchovní domov ve vsetínské kazatelské stanici Církve bratrské ve Zlíně.

Postupně se toto zlínské společenství rozrostlo na více než 50 členů. Po modlitbách a rozhovorech s vedením církve došlo k rozhodnutí, že k 1. 1. 2003 se zlínská stanice Sboru CB ve Vsetíně osamostatní. Na jaře r. 2003 si sbor zvolil svého prvního kazatele Pavla Škrobáka. V roce 2007 se ke zlínskému sboru připojila stanice v Luhačovicích. Dnes má sbor více než 70 členů, 30 dětí a více než desítku přátel a návštěvníků shromáždění.

„Až potud nám Hospodin pomáhal“ 1. Samuelova 7:12; a Jeho pomoc vyhlížíme a na ni spoléháme.