Církev bratrská Zlín  Články  Apoštolské vyznání víry

Apoštolské vyznání víry

I. 1. Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země;
II. 2. i v Ježíše Krista, Syna jeho jednorozeného, Pána našeho,
  3. jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
  4. trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
  5. sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,
  6. vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího,
  7. odtud přijde soudit živé i mrtvé.
III. 8. Věřím v Ducha svatého,
  9. svatou církev obecnou, svatých obcování,
  10. hříchů odpuštění,
  11. těla z mrtvých vzkříšení
  12. a život věčný. Amen.