Kategorie

Jonáš

Jonáš

Jonáš: Kapitulace (11)

Jonáš 1:14 A tak volali k Hospodinu: Ach, prosíme, Hospodine, ať nezahyneme kvůli duši tohoto muže. Nepřičítej nám nevinnou krev. Vždyť ty, Hospodine, co chceš, to činíš.│ Zbožná kapitulace nemusí být naší osobní prohrou, může být v modlitbě vyjádřena jako uznání vlastních limitů k Boží slávě.
 
Jonáš

Jonáš: Smrt (9)

Jonáš 1:11-12 Zeptali se ho: Co s tebou máme udělat, aby moře okolo nás utichlo? Moře totiž stále bouřilo. Odpověděl jim: Zvedněte mě a vrhněte mě do moře, a moře okolo vás utichne; neboť já vím, že tato velká bouře na vás přišla kvůli mně.

Jonáš

Jonáš: Víra (8)

Jonáš 1:9 Odpověděl jim: Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i souš. Ti muži se převelice báli a řekli mu: Cos to provedl? Ti muži totiž věděli, že utíká pryč od Hospodina, neboť jim to oznámil.

Jonáš

Jonáš: Otázky (7)

Jonáš 1:8 Zeptali se ho: Pověz nám, prosím, kvůli komu nás potkalo toto zlo? Jakou máš práci? Odkud přicházíš? Jaká je tvá země a z kterého lidu jsi? 

Jonáš

Jonáš: Odhalení (6)

Jonáš 1:7 Nato řekli jeden druhému: Pojďte, necháme padnout losy, abychom poznali, kvůli komu nás potkalo toto zlo. Nechali padnout losy a los padl na Jonáše.

Jonáš

Jonáš: Probuzení (5)

Jonáš 1:6 Přistoupil k němu velitel posádky a řekl mu: Co je s tebou, ospalče? Vstaň, volej ke svému bohu. Snad si na nás tvůj bůh vzpomene a nezahyneme.

Jonáš

Jonáš: Spánek (4)

Jonáš 1:5 Námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. Předměty, které měli na lodi, vrhali do moře aby ji odlehčili. Jonáš mezitím sestoupil do zadní části lodi, lehl si a tvrdě spal.

Jonáš

Jonáš: Bouře (3)

Jonáš 1:4 Hospodin však seslal na moře velký vítr, na moři nastala veliká bouře a hrozilo, že se loď rozlomí.

Jonáš

Jonáš: Útěk (2)

Jonáš 1:3 Jonáš vstal, aby utekl pryč od Hospodina do Taršíše. Přišel do Jafy a našel loď plující do Taršíše. Zaplatil jízdné a nastoupil na ni, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. 

Člověk utíká před Bohem, nechce ho přijmout takového, jaký je. Zaměří se na svůj vlastní cíl a zaplatí za to pádem a penězi.  

Jonáš

Jonáš: Výzva (1)

Jonáš 1:1-2 Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi, synu Amítajovu: Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu, protože jeho zlo vystoupilo přede mne.

Vyzývající Bůh vyzývá člověka, aby přijal zodpovědnost za svět, který se před ním rozkládá.